Pro společnosti

Malé, střední i velké podniky mohou čerpat dotace na fotovoltaické systémy ze dvou podpůrných programů.

Dotace pro Vaši společnost můžete získat v těchto programech

NPO
Národní plán obnovy
Více informací

Přechod na čistější zdroje energie (FVE) - již vyhlášeno

Cílem výzvy je podpořit projekty instalace fotovoltaických systémů. Dotace můžete čerpat jak na projekty samostatných fotovoltaik, tak i systémů s akumulací energie (bateriových úložišť). Ukončení příjmu žádostí je 31.8.2022.

Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

 • Žádat mohou firmy všech velikostí včetně firem na území hlavního města Prahy.
 • Program lze využít pouze na fotovoltaiky umístěné na firemních střechách budov.
 • Žádosti jsou významně zjednodušené – není nutné dokládat energetický posudek, projektovou dokumentaci ani pořádat výběrové řízení na dodavatele. O to důležitější je podat žádost co nejdříve a naprosto bezchybně.


Na co lze žádat dotaci

 • Pořízení fotovoltaických panelů, bateriového systému
 • Stavební práce,nosné konsrukce,  dodávky a služby,
 • Projektová dokumentace,
 • Inženýrská činnost (TDI, AD).


Kdo může získat dotaci

 • Malé, střední i velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.


Forma a výše podpory

 • Míra podpory pro FVE: 35 %
 • Míra podpory pro bateriový systém: 45 – 50 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí.
 • Podpora je poskytována ex-post – tedy po realizaci projektu.


Hlavní podmínky dotace

 • Podpořeny budou projekty do 1MW.
 • Musí se jednat o střešní instalace nebo instalace na podnikatelských budovách.
 • Pouze jedno odběrné místo do sítě.
 • Získanou elektřinu nemusíte využívat jen pro vlastní spotřebu.
 • Realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
RES +
Modernizační fond
Více informací

RES+ Č. 1/2022, Č. 2/2022 - Výzva vyhlášena

Příjem žádostí

 • u FVE do 1MW – příjem žádostí: od 10.8.2022, ukončení příjmu žádostí: do 15.3.2023       alokace výzvy je 1 500 mil. Kč.
 • u FVE nad 1MW – příjem žádostí: od 3.8.2022, ukončení příjmu žádostí: do 31.10.2022     alokace výzvy je 5 500 mil. Kč. 

 

Kdo může žádat o dotaci

 • stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě

 

Jaké jsou podporované aktivity

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS)
 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
 • systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér)

 

Na co lze žádat dotaci

 • stavební práce
 • dodávky a služby
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru
 • BOZP

 

Forma a výše podpory

 • Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

 

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu
 • FVE  na budovách nejsou podporovány
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 2 roky pro FVE do 1 MW a 5 let pro FVE nad 1 MW od okamžiku schválení projektu
 • projekt musí být realizován na území České republiky
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích

Dále pro vás zařídíme:

Smlouvu o připojení k distribuční síti
Projektovou dokumentaci
Energetický posudek
Stavební povolení
Výstavbu fotovoltaické elektrárny
Výběrové řízení
Připojení systému k distribuční soustavě
Získání licence
Administraci příslušné dotační výzvy

Kontaktujte nás

Máte-li nějaký dotaz, připomínku či zájem o naše služby a nevíte si s něčím rady, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

Kontaktní formulář

Vyplňte nás formulář a my se vám ozveme v nejkratší době.